Αρχική

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ ΠΕΙΡΑΙΑ στεγάζεται στο 6όροφο κτήριο επί της οδού Γρ. Λαμπράκη αρ.122 στο Πασαλιμάνι, πλησίον ΜΕΤΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ.
Λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή από 08.00 έως 16.00.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Προϊσταμένης: 210 4127482

Γραμματείας: 210 4121095
(για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση Αιτημάτων & Παιδαγωγικών Εκθέσεων/Προγραμμάτων ΕΔΥ)

Κοινωνικών Λειτουργών: 210 4121034
(για πληροφορίες στους γονείς/κηδεμόνες σχετικά με τους μαθητές που Αξιολογούνται)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
Αιτήματα γίνονται δεκτά αποκλειστικά από τους γονείς/κηδεμόνες ή τους έχοντες την επιμέλεια μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της περιοχή ευθύνης μας (δείτε άνωθεν ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ) που, είτε αξιολογούνται τα παιδιά τους από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ για πρώτη φορά, είτε δεν έχουν Έκθεση Αξιολόγησης σε ισχύ, είτε λήγει η ισχύς της κατέχουσας Έκθεσης Αξιολόγησης στο προσεχές διάστημα, ως εξής:
Α. Δια ζώσης κάθε Δευτέρα και Πέμπτη από τις 11.00 έως τις 14.00 στον 6ο όροφο του κτηρίου που στεγάζεται το 2ο ΚΕΔΑΣΥ ΠΕΙΡΑΙΑ στην οδό Γρ. Λαμπράκη αρ. 122 στον Πειραιά
Β. Ηλεκτρονικά στο 2kesypeiraxiol@sch.gr τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Κατατίθενται:
1) Aίτηση με σαφές αίτημα (στα διαζώσης αιτήματα χορηγείται το έγγραφο από την υπηρεσία μας και δίνεται σύντομο ιστορικό σε Ειδικό για την ορθή υποβολή του αιτήματος) με τα στοιχεία των γονέων (επώνυμο,όνομα, δ/νση, τηλέφωνα επικοινωνίας) και του μαθητή/τριας (ονοματεπώνυμο,ημερ. γέννησης, τάξη, σχολείο, πατρώνυμο, μητρώνυμο)
2) Υπεύθυνες δηλώσεις από το gov.gr (ισχύει για τα ηλεκτρονικά αιτήματα καθότι στα δια ζώσης αιτήματα χορηγείται η Υπεύθυνη Δήλωση από την υπηρεσία μας) που θα δηλώνεται από καθέναν από τους γονείς/κηδεμόνες ότι “είμαι ο γονέας/… του/ης ……..και δηλώνω ότι συναινώ για την αξιολόγηση του παιδιού μου, ότι τα στοιχεία είναι ορθά και αληθή” και απαραίτητα κατά περίπτωση:
α) ή ¨ότι δεν έχω άλλη Γνωμάτευση από ΔΕΔΑ ή ΕΔΕΑ ή ΚΕΔΔΥ ή ΚΕΣΥ ή ΚΕΔΑΣΥ σε ισχύ¨
β) ή ¨ότι η Έκθεση Αξιολόγησης- Γνωμάτευση που κατέχω λήγει… (ημερομηνία λήξης)¨
3) Την προς λήξη Έκθεση Αξιολόγησης
4) Ιατρικές Γνωματεύσεις, εφόσον υπάρχουν

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Για τα αιτήματα από σχολικές μονάδες απαιτούνται τα προβλεπόμενα σύμφωνα με ν.4823/2021 (δείτε άνωθεν “Πλαίσιο Συνεργασίας με Σχολεία”.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Για τη σύνταξη Παιδαγωγικής Έκθεσης από επιστημονική επιλογή δε διαθέτουμε τυποποιημένο έντυπο/φόρμα.
Στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας μας υπάρχουν οι βασικοί άξονες και οι γενικές υποδείξεις σύνταξης (άνωθεν “Συχνές Ερωτήσεις”), ώστε εξατομικευμένα, αλλά μην κατευθυνόμενα, να αναλύονται και με ελεύθερη παραγωγή να καταγράφονται αντικειμενικά τα δυνατά και αδύναμα σημεία της προσωπικότητας των ωφελούμενων μαθητών.


Υποστηρικτικό & Ενημερωτικό Υλικό


Λίγα λόγια …

Το Σχολείο σήμερα καλείται να διαχειριστεί στο μαθητικό πληθυσμό του και μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή/και Αναπηρία, καθώς και μαθητές αλλοδαπούς και πρόσφυγες.

Ο έγκαιρος και έγκυρος εντοπισμός των Δυσκολιών Μάθησης και Λειτουργικής Προσαρμογής σε επίπεδο πρόληψης και διάγνωσης είναι επιβεβλημένος, για την ολιστική/συστημική πλαισίωση, τόσο των ίδιων των μαθητών, όσο και των οικογενειών τους.

Η αξιοποίηση σύγχρονων διδακτικών μοντέλων και προσεγγίσεων, η ανάπτυξη των κοινωνικο-συναισθηματικών και γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών, η ευαισθητοποίηση της κοινότητας, ο ρόλος των εμπλεκόμενων στη μαθησιακή διαδικασία που επαναπροσδιορίζεται και χρήζει ενίσχυσης μέσω των Δομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών Διάγνωσης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης με Διεπιστημονική Προσέγγιση, εκτιμάται αναγκαίος για την άρση των εμποδίων μάθησης και της ανέλιξης της λειτουργικότητας των μαθητών με όρους ισότητας και ισονομίας.

Η Οργανωτική και Λειτουργική Διαφοροποίηση της διδασκαλίας, τα Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ), η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. ως εργαλείο μάθησης και επικοινωνίας, είναι ακρογωνιαίοι λίθοι για τη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση που προσβλέπει στον Κοινωνικό, Λειτουργικό και Γνωστικό Εγγραμματισμό των ατόμων, με απώτερο σκοπό την αρμονική Κοινωνική Συνύπαρξη σε μια Αλληλέγγυα /Συμπεριληπτική Κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και περιθωριοποιήσεις.

Δρ. Ευσταθία (Έφη) Ηλιοπούλου

Προϊσταμένη 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά