Πλαίσιο Συνεργασίας με Σχολεία

Πλαίσιο Συνεργασίας με Σχολεία

Πλαίσιο Συνεργασίας του 2ου ΚΕΣΥ Πειραιά με τις Σχολικές Μονάδες της περιοχής ευθύνης του

Αποστολή των Κ.Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4547/2018 είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) της περιοχής αρμοδιότητάς τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Όπου γίνεται αναφορά σε σχολικές μονάδες, νοούνται και τα Ε.Κ.

Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Κ.Ε.Σ.Υ. δραστηριοποιούνται στους τομείς της διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, της διενέργειας αξιολογήσεων, του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, καθώς και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων, της διενέργειας ενημερώσεων και επιμορφώσεων και της ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου.

Για τη διερεύνηση εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών τα Κ.Ε.Σ.Υ. συνεργάζονται με τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τις Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) του άρθρου 10 του ν. 4547/2018, τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και τις σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Όλες οι πράξεις, ενέργειες και εισηγήσεις των Κ.Ε.Σ.Υ. έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό και αποσκοπούν στην πολυδιάστατη υποστήριξη του έργου των σχολικών μονάδων και του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού της περιοχής ευθύνης τους. Οι αρμοδιότητες και οι βασικοί άξονες λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4547/2018 και αφορούν τα επίπεδα:

 • της διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών,
 • των στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού,
 • της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων,
 • της ενημέρωσης και επιμόρφωσης της σχολικής κοινότητας και
 • της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου.

Διαδικασία αξιολόγησης

Τα Κ.Ε.Σ.Υ. διενεργούν ατομικές αξιολογήσεις και εκδίδουν Αξιολογικές Εκθέσεις – Γνωματεύσεις σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 11 του ν. 4547/2018.

Παραπομπή από το σχολείο

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των γονέων/κηδεμόνων από τη νησιωτική χώρα και την Τροιζηνία, τα αιτήματα σε ατομικό επίπεδο μπορούν να υποβληθούν και μέσω των σχολικών μονάδων όπου φοιτούν οι μαθητές/τριες ως εξής:

Από τη σχολική μονάδα κατατίθενται στο Κ.Ε.Σ.Υ.:

α) απλή αίτηση των γονέων/κηδεμόνων με τα στοιχεία επικοινωνίας τους, η οποία κατατίθεται από τους ίδιους και περιέχει και στοιχεία σχετικά με το παιδί τους (τάξη που φοιτά, ημερομηνία γέννησης…), καθώς και Υπεύθυνη Δήλωσή τους για την ορθότητα των στοιχείων και τη συγκατάθεσή τους για την αξιολόγηση του παιδιού τους από το ΚΕΣΥ και

β) αντίγραφα πρακτικών παιδαγωγικών συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων τα οποία περιλαμβάνουν όλες τις υποστηρικτικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από τη σχολική μονάδα του/της μαθητή/τριας, τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών, καθώς και το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο έχει συνταχθεί και υλοποιηθεί από την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. (εφόσον υπάρχει) τα οποία διαβιβάζονται από τη σχολική μονάδα στο Κ.Ε.Σ.Υ, με απλό ταχυδρομείο.

Υποβολή αιτήματος από το γονέα/κηδεμόνα

Για την περίπτωση υποβολής αιτήματος αξιολόγησης, εκ μέρους των γονέων ή κηδεμόνων, το Κ.Ε.Σ.Υ. , με την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης, ζητεί από τη σχολική μονάδα αντίγραφο πρακτικού της συνεδρίας του Συλλόγου Διδασκόντων, το οποίο περιλαμβάνει περιγραφική παιδαγωγική έκθεση σχετική με τη μαθησιακή επίδοση και συμπεριφορά του μαθητή/τριας, την οποία εισηγείται ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός του τμήματος, ή/και του Τμήματος Ένταξης και των μελών της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. (εφόσον υπάρχει), πιθανές άλλες παρατηρήσεις από το σύνολο των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων καθώς και τα εκπαιδευτικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του μαθητή/τριας και τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτών. Σχετικά, δίνεται στο γονέα έγγραφο, το οποίο με ευθύνη του, δίνεται στο Διευθυντή/ρια της σχολικής μονάδας και τα προαναφερόμενα διαβιβάζονται από τη σχολική μονάδα στο Κ.Ε.Σ.Υ, με απλό ταχυδρομείο.

Υπάρχει τυποποιημένο έντυπο/φόρμα του 2ου ΚΕΣΥ Πειραιά σχετικό με την Παιδαγωγική Έκθεση;

Σεβόμενοι, αφενός τις σύγχρονες επιστημονικές επιταγές που δίνουν έμφαση στην αυθεντική αξιολόγηση μέσω ποικίλων μορφών & μεθόδων & πηγών για τη συλλογή ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων και αφετέρου, έχοντας εμπιστοσύνη στην επιστημονική υπόσταση των Εκπαιδευτικών, η σύνταξη της Παιδαγωγικής Έκθεσης προς το 2ο ΚΕΣΥ Πειραιά θέλουμε να αποτελεί Ελεύθερη Παραγωγή / Καταγραφή, που θα μας δίνει αντικειμενικές πληροφορίες για τα δυνατά και αδύναμα στοιχεία της προσωπικότητας του μαθητή και γενικότερα για το είδος και το βαθμό σοβαρότητας των εκπαιδευτικών αναγκών του.

Στο πλαίσιο της αρμονικής συνεργασίας, παρατίθενται ενδεικτικά, τομείς παρατήρησης του μαθητή, που, κατά περίπτωση και βαθμίδα, δύναται να αποτελέσουν τους άξονες καταγραφής της Παιδαγωγικής Έκθεσης:

 • Ακαδημαϊκές Δεξιότητες ( γνωστικά αντικείμενα)
 • Επικοινωνία
 • Συμπεριφορά (π.χ τήρηση κανόνων πλαισίου, διαπροσωπικές σχέσεις…)
 • Κοινωνικοποίηση / Συμμετοχή
 • Επεξεργασία Πληροφοριών/Οδηγιών
 • Κινητική Ανάπτυξη (π.χ διαχείριση αντικειμένων σχολικής χρήσης, κιναίσθηση, αυτονομία / λειτουργικότητα σε δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης…)
 • Ενδιαφέροντα
 • Συνέπεια Φοίτησης / Σχολικών Υποχρεώσεων
 • Συνεργασία σχολείου με οικογένεια ή/και με άλλους φορείς
 • Υποστήριξη (π.χ Τμήμα Ένταξης, ΕΔΕΑΥ, Διαφοροποιημένο Πρόγραμμα Διδασκαλίας, … άλλο)

Αιτήματα Συμβουλευτικής στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

Ειδικά στις περιπτώσεις που το προς αξιολόγηση αίτημα αφορά ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού, η αξιολόγηση παίρνει τη μορφή «προσωπικής συνέντευξης» μεταξύ του/της εκπαιδευτικού με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό και του/της μαθητή/τριας.

Εάν κριθεί σκόπιμο, κατά τη διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης, κατόπιν ενημέρωσης και έγγραφης σύμφωνης γνώμης των γονέων ή κηδεμόνων των μαθητών/τριων, δύναται να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης και άλλα μέλη του εκπαιδευτικού ή ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ.

Για την πραγματοποίηση δράσεων συμβουλευτικής υποστήριξης σε ατομικό επίπεδο (για μαθητές Β και Γ Λυκείου) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία απαιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος των γονέων/κηδεμόνων.

Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στο 3/7-1-2020 έγγραφο του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά με θέμα «Πλαίσιο συνεργασίας για θέματα Συμβουλευτικής στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό» που αποστάλθηκε σχετικά στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας.

Σχετικά με την Έκθεση Αξιολόγησης – Γνωμάτευση

Η Έκθεση Αξιολόγησης – Γνωμάτευση χορηγείται στους γονείς ή κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας σε ειδική συνεδρίαση, όπου παρέχεται και προφορική ενημέρωση από τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας αξιολόγησης και από ττην Προϊστάμενη του Κ.Ε.Σ.Υ., εφόσον κρίνεται από την ίδια απαραίτητη η παρουσία της.

Η διακίνηση της έκθεσης αξιολόγησης-γνωμάτευσης προς τη σχολική μονάδα ή σε άλλους φορείς γίνεται με ευθύνη των γονέων ή κηδεμόνων.

Αξιολόγηση αναγκών σε επίπεδο ομάδας

Η αξιολόγηση αναγκών σε επίπεδο ομάδας αφορά τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση ομαδικών παρεμβάσεων στην τάξη με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών του σχολείου με σκοπό:

α) την εκπαιδευτική, κοινωνική και συναισθηματική ενδυνάμωση όλων των μαθητών/τριών, την ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης και

β) την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων και καταστάσεων κρίσης.

Οι σχολικές μονάδες δύνανται να υποβάλουν στα Κ.Ε.Σ.Υ. αίτημα για την αξιολόγηση και υποστήριξη ομάδων μαθητών/τριών ή τμημάτων. Τα σχετικά αιτήματα συνοδεύονται από αντίγραφο πρακτικού της παιδαγωγικής συνεδρίασης του Συλλόγου Διδασκόντων, με αναφορά στις δυσκολίες και προβλήματα που αντιμετωπίζονται σε επίπεδο ομάδας ή τμήματος, στα μέτρα που λήφθηκαν και εφαρμόστηκαν από το σχολείο, στα αποτελέσματα της παρέμβασης και τους λόγους αναγκαιότητας υποστήριξης από το Κ.Ε.Σ.Υ.

Επισημαίνεται, ότι για τη διενέργεια στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων σε ατομικό επίπεδο ή ομαδικό επίπεδο, η υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής υποστήριξης, πραγματοποιείται στον χώρο του Κ.Ε.Σ.Υ. ή στο σχολείο (ΦΕΚ 5614/13-12-18 Υ.Α 211076/ΓΔ4).

Η διεπιστημονική ομάδα του Κ.Ε.Σ.Υ. δια μέσου της Προϊσταμένης έρχεται σε επαφή με τον/την Διευθυντή/ντρια και τους/τις εκπαιδευτικούς που είναι υπεύθυνοι/ες για το αίτημα, για την περαιτέρω διερεύνηση και συλλογή στοιχείων και πληροφοριών και εφόσον απαιτείται με επίσκεψη μελών της στη σχολική μονάδα.

Το αίτημα διερευνάται και αξιολογείται, κατά περίπτωση, μέσω παρατήρησης, συζήτησης με τους/τις μαθητές/τριες και τους/τις εκπαιδευτικούς είτε μεμονωμένα, ύστερα από ενημέρωση και συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων, είτε σε επίπεδο ομάδας ή/και Συλλόγου Διδασκόντων.

Μετά τη συλλογή δεδομένων, η διεπιστημονική ομάδα του Κ.Ε.Σ.Υ. σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας καταρτίζουν ομαδικά προγράμματα ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης ομάδων μαθητών/τριών ή τμημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Για την υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων το Κ.Ε.Σ.Υ. συνεργάζεται με τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και με τους Ψυχολόγους των Σχολικών Μονάδων, εφόσον υπάρχουν, συντονίζοντας το έργο τους,

Για τους μαθητές/τριες για τους οποίους προκύψουν ενδείξεις ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες μάθησης, οι οποίες εμπίπτουν στις κατηγορίες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ή άλλες δυσκολίες ψυχοκοινωνικού τύπου καταγράφονται και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους και ύστερα από υποβολή σχετικού αιτήματος των γονέων ή κηδεμόνων αξιολογούνται περαιτέρω από τα Κ.Ε.Σ.Υ

Προγράμματα σχετικά με τη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό

Ειδικά όσον αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό τα Κ.Ε.Σ.Υ. υλοποιούν προγράμματα που έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους/τις μαθητές/τριες σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο να λάβουν εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις και να σχεδιάσουν τη σταδιοδρομία τους. Ειδικότερα, μέσω των προγραμμάτων συμβουλευτικής στον επαγγελματικό προσανατολισμό δίνεται η δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες:

α) να αποκτήσουν σφαιρική γνώση των ενδιαφερόντων τους, των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους και των λοιπών παραγόντων που δύνανται να επηρεάσουν τις επαγγελματικές τους αποφάσεις,

β) να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές, τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας καθώς και τις ανάλογες γνώσεις αναζήτησης και αξιοποίησης των πληροφοριών αυτών,

γ) να διερευνήσουν τις εναλλακτικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους διεξόδους και να λάβουν αποφάσεις για την πορεία τους,

δ) να υποστηριχθούν στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου υποψηφίου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και

ε) να καταρτίσουν ατομικά σχέδια δράσης για την μετέπειτα εκπαιδευτική

και επαγγελματική τους ζωή.