Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Στην ευθύνη του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά βρίσκονται οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής, γενικής και ειδικής αγωγής των Δήμων: Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Κορυδαλού,Περάματος,Τροιζηνίας καθώς και τα σχολεία Σαλαμίνας, Πόρου, Ύδρας, Σπετσών και Κυθήρων
Ένας ή και οι δύο γονείς/κηδεμόνες του μαθητή/τριας, που φοιτά στα σχολεία Περιοχής Ευθύνης του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Πειραιά.

Επίσης οι Φορείς ή τα άτομα που, είτε με Εισαγγελική εντολή, είτε με απόφαση Δικαστηρίου, τους έχει δοθεί η επιμέλεια. Σε αυτή την περίπτωση προσκομίζουν τα ανάλογα έγγραφα.

Στα γραφεία του 2ου ΚΕΣΥ Πειραιά Παπαστράτου 14, ΤΚ 18545 κάθε Τρίτη και Πέμπτη από 13:00 έως 15:00. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των γονέων/κηδεμόνων από τη νησιωτική χώρα και την Τροιζηνία, τα αιτήματα σε ατομικό επίπεδο μπορούν να υποβληθούν και μέσω των σχολικών μονάδων όπου φοιτούν οι μαθητές/τριες.
Ο γονέας/κηδεμώνας δίνει ένα σύντομο ιστορικό και προσκομίζει μόνο αντίγραφα προηγούμενων γνωματεύσεων, εφόσον υπάρχουν.
Για την περίπτωση υποβολής αιτήματος αξιολόγησης, εκ μέρους των γονέων ή κηδεμόνων, το Κ.Ε.Σ.Υ. , με την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης, ζητεί από τη σχολική μονάδα αντίγραφο πρακτικού της συνεδρίας του Συλλόγου Διδασκόντων, το οποίο περιλαμβάνει περιγραφική παιδαγωγική έκθεση σχετική με τη μαθησιακή επίδοση και συμπεριφορά του μαθητή/τριας, την οποία εισηγείται ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός του τμήματος, ή/και του Τμήματος Ένταξης και των μελών της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. (εφόσον υπάρχει), πιθανές άλλες παρατηρήσεις από το σύνολο των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων καθώς και τα εκπαιδευτικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του μαθητή/τριας και τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτών. Σχετικά, δίνεται στο γονέα έγγραφο, το οποίο με ευθύνη του, δίνεται στο Διευθυντή/ρια της σχολικής μονάδας και τα προαναφερόμενα διαβιβάζονται από τη σχολική μονάδα στο Κ.Ε.Σ.Υ, με απλό ταχυδρομείο.

Σεβόμενοι, αφενός τις σύγχρονες επιστημονικές επιταγές που δίνουν έμφαση στην αυθεντική αξιολόγηση μέσω ποικίλων μορφών & μεθόδων & πηγών για τη συλλογή ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων και αφετέρου, έχοντας εμπιστοσύνη στην επιστημονική υπόσταση των Εκπαιδευτικών, η σύνταξη της, Παιδαγωγικής Έκθεσης προς το 2ο ΚΕΣΥ Πειραιά θέλουμε να αποτελεί Ελεύθερη Παραγωγή / Καταγραφή, που θα μας δίνει αντικειμενικές πληροφορίες για τα δυνατά και αδύναμα στοιχεία της προσωπικότητας του μαθητή και γενικότερα για το είδος και το βαθμό σοβαρότητας των εκπαιδευτικών αναγκών του.

Στο πλαίσιο της αρμονικής συνεργασίας, παρατίθενται ενδεικτικά, τομείς παρατήρησης του μαθητή, που, κατά περίπτωση και βαθμίδα, δύναται να αποτελέσουν τους άξονες καταγραφής της Παιδαγωγικής Έκθεσης:

 • Ακαδημαϊκές Δεξιότητες ( γνωστικά αντικείμενα)
 • Επικοινωνία
 • Συμπεριφορά (π.χ τήρηση κανόνων πλαισίου, διαπροσωπικές σχέσεις…)
 • Κοινωνικοποίηση / Συμμετοχή
 • Επεξεργασία Πληροφοριών/Οδηγιών
 • Κινητική Ανάπτυξη (π.χ αυτονομία στην καθημερινή διαβίωση)
 • Ενδιαφέροντα
 • Συνέπεια Φοίτησης / Σχολικών Υποχρεώσεων
 • Συνεργασία σχολείου με οικογένεια ή/και με άλλους φορείς
 • Υποστήριξη (π.χ Τμήμα Ένταξης, Διαφοροποίηση Διδασκαλίας, … άλλο)
Τα Κ.Ε.Σ.Υ. διενεργούν ατομικές αξιολογήσεις και εκδίδουν Αξιολογικές Εκθέσεις – Γνωματεύσεις σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 11 του ν. 4547/2018. Η Έκθεση Αξιολόγησης – Γνωμάτευση χορηγείται στους γονείς ή κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας σε ειδική συνεδρίαση, όπου παρέχεται και προφορική ενημέρωση από τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας αξιολόγησης και από την Προϊστάμενη του Κ.Ε.Σ.Υ., εφόσον κρίνεται από την ίδια απαραίτητη η παρουσία της. Η διακίνηση της έκθεσης αξιολόγησης-γνωμάτευσης προς τη σχολική μονάδα ή σε άλλους φορείς γίνεται με ευθύνη των γονέων ή κηδεμόνων.
Ειδικά στις περιπτώσεις που το προς αξιολόγηση αίτημα αφορά ζητήματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, η αξιολόγηση παίρνει τη μορφή «προσωπικής συνέντευξης» μεταξύ του/της εκπαιδευτικού με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό και του/της μαθητή/τριας. Εάν κριθεί σκόπιμο, κατά τη διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης, κατόπιν ενημέρωσης και έγγραφης σύμφωνης γνώμης των γονέων ή κηδεμόνων των μαθητών/τριων, δύναται να συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης και άλλα μέλη του εκπαιδευτικού ή ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ.
Οι αρμοδιότητες και οι βασικοί άξονες λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ. ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4547/2018 και αφορούν τα επίπεδα:
 • της διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών,
 • των στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού,
 • της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων,
 • της ενημέρωσης και επιμόρφωσης της σχολικής κοινότητας και
 • της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου